Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Gliwicach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo, w związku ze stosowaniem monitoringu w autobusach, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

  z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; KRS 0000102832, Regon 273604433.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wskazanego poniżej celu.

4. Monitoring w autobusach prowadzony jest zgodnie z:

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wzmocnienia bezpieczeństwa pasażerów, pracowników PKM i bezpieczeństwa mienia PKM, pomocy w rozstrzyganiu spornych sytuacji (np. w postępowaniach skargowych i reklamacyjnych oraz dotyczących odpowiedzialności za szkody lub czyny zabronione) oraz w innych celach dowodowych, jeśli zachodzi potrzeba wykazania faktów,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu należytego wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) Organizator publicznego transportu zbiorowego,

b) podmioty, którym zlecone zostanie serwisowanie systemów informatycznych;

c) podmioty, którym zlecona zostanie pomoc prawna na etapie przedsądowym, postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego.

6. Nagrany obraz będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

7. Jednak, gdy nagrany obraz stanowi dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa lub nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora lub przez stronę trzecią), ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Pani/Panu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w ust. 4 pkt a powyżej (tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

11. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub podmiotom świadczącym inne usługi, jak usługi pomocy prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rodo.

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Copyright © 2021 PKM Gliwice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.