Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2017 roku Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Grunty 1.954.320,00 zł 0,00 zł 1.954.320,00 zł
Budynki, budowle 12.383.607,36 zł 7.761.312,80 zł 4.622.294,56 zł
Urządzenia techniczne, maszyny  4.076.634,27 zł 3.907.316,70 zł 169.317,57 zł
Środki transportowe 150.558.145,78 zł 97.629.329,13 zł 52.928.816,65 zł
Pozostałe środki 601.989,24 zł 545.504,83 zł 56.484,41 zł
Inwestycje rozpoczęte 14.423,00 zł 0,00 zł 14.423,00 zł
Razem: 169.589.119,95 zł 109.843.463,46 zł 59.745.656,49 zł

Informacja o dochodach i stratach Spółki

Zysk netto PKM, Sp. z o.o. za rok 2017 w kwocie 867.188,45 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 45/100) przekazany został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.


Informacja o spółkach zależnych

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach posiada 12.850 (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w wynoszącym 2.190.200 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), kapitale podstawowym spółki Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach.